Yttrande över Skyddet för EU:s finansiella intressen. Ändringar och kompletteringar i svensk rätt (SOU 2023:49)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner att samtliga delaspekter uppfyller kvalitetskraven. I likhet med utredaren bedömer Regelrådet att förslagen, förutom möjligtvis i undantagsfall, inte kommer att påverka företagens kostnader eller verksamhet. Detta är avgörande för helhetsbedömningen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag