Yttrande över slutbetänkandet Nya ersättningsbestämmelser i expropriationslagen, m.m. (SOU 2008:99)

Förslagen i betänkandet avser bl.a. att förändra expropriationslagens ersättningsbestämmelser och kommer, såvitt Regelrådet kan bedöma, inte att öka företagens administrativa kostnader.  Med hänsyn till detta tillstyrker Regelrådet att föreskrifterna införs.
Den upprättade konsekvensutredningen saknar en genomgång av effekterna för företag i enlighet med 7 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Frågan om konsekvenserna för å ena sidan företagen som får egendom exproprierad och å andra sidan företag som önskar expropriera egendom är exempelvis inte behandlad. Konsekvensutredningen är i denna del bristfällig och bör kompletteras i det fortsatta lagstiftningsarbetet.