Yttrande över slutbetänkandet Regler för etablering av vårdgivare m.m. (SOU 2009:84)

I betänkandet föreslås en lag om vårdgivaretablering innehållande bestämmelser om privata vårdgivares rätt att med offentlig ersättning etablera sig och verka i landstingens öppna hälso- och sjukvård utanför primärvården. Lagförslaget innehåller bl.a. bestämmelser om att de privata vårdgivare som vill etablera sig i den öppna hälso- och sjukvården måste kvalificera sig i flera steg – genom ansökan om nationellt tillstånd och registrering samt genom regionalt godkännande hos den eller de landsting där verksamheten ska bedrivas. Den föreslagna etableringsformen utgör ett komplement till s.k. vårdavtal och samverkansavtal som kan ingås genom tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen (2008:962) om valfrihetssystem.