Yttrande över Socialdepartementets betänkande Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet (SOU 2013:57)

Nuvarande bestämmelser i plan- och bygglagen (2010:900) och i miljöbalken avseende planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer har enligt utredningen flera brister. Bland annat nämns att myndigheternas olika kriterier för bedömning av buller fördröjer och komplicerar den kommunala beslutsprocessen och att allmänna råd utgivna av centrala myndigheter tillämpas olika av länsstyrelser och kommuner, vilket leder till brist på förutsägbarhet och ökad osäkerhet för berörda parter. Vidare är avsaknaden av allmänna råd för planläggning och lovgivning av bostäder inom områden som är utsatta för buller från industrier en brist som medför att det finns en osäkerhet om förutsättningarna för fortsatt drift och utveckling av verksamheten om det byggs bostäder nära industrin.

För att reparera ovan nämnda brister presenterar utredningen förslag på nya och ändrade bestämmelser i plan- och bygglagen och miljöbalken genom att planläggning och lovgivning enligt plan- och bygglagen samordnas med prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Vidare innehåller remissen förslag till att författningsreglera myndigheternas vägledning om riktvärden för buller och undantag från sådana värden genom att ny reglering införs i plan- och byggförordningen (2011:338). Genom ökad samordning uppnås enligt utredaren bl.a. att planeringen och byggandet av bostäder i bullerutsatta miljöer underlättas, att en hälsobedömning vid planering och byggande av bostäder motsvarar miljöbalkens krav och att det öppnas nya möjligheter att göra undantag från riktvärden för industribuller.