Yttrande över Socialdepartementets förslag till förordning om apotekens omhändertagande av kasserade läkemedel

Remissen innehåller förslag till förordning om producentansvar för läkemedel samt en ändring i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Förslagen innebär bl.a. en skyldighet för producenten, d.v.s. den som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel, att ta hand om vissa typer av läkemedelsavfall som lämnas av läkemedelskonsumenterna. Vidare innebär förslagen ett krav på att informera konsumenterna om möjligheten att lämna in avfallet till producenten. Enligt upprättad konsekvensutredning kommer det att – i likhet med vad som gäller i dag – stå producenterna fritt att bestämma hur omhändertagandet av läkemedlen ska administreras så länge detta sker på ett sätt som är godtagbart från miljösynpunkt. Regelrådet delar Socialdepartementets uppfattning att detta är en lämplig lösning på det aktuella problemet och tillstyrker därför förslagen.