Yttrande över Socialdepartementets lagpromemoria Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar

Remissen innehåller förslag till ändring i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, innebärande att en kommun vid planläggning, genomförande av detaljplaner och andra ärenden enligt PBL inte får ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper. Om en kommun ställer sådana egna krav är dessa utan verkan. Byggkravsutredningen föreslog i SOU 2012:86 att kommunala s.k. särkrav skulle förbjudas i vissa avtal. Förslagen i förevarande remiss innebär en justering av Byggkravsutredningens förslag på så sätt att regleringen mot särkrav ska gälla generellt när en kommun tillämpar PBL i sin myndighetsutövning. Remissen innehåller även förslag till ny lag om kommunala markanvisningar.  Förslagen föreslås träda ikraft den 1 januari 2015.