Yttrande över Socialdepartementets promemoria Fysioterapeut – ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster

Departementspromemorian innehåller förslag till ändring på yrkestitel för sjukgymnaster, till fysioterapeut. Förslaget innebär att hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor, lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och patientsäkerhetslagen (2010:659) behöver ändras. I de förstnämnda lagarna är ändringarna huvudsakligen av karaktären från sjukgymnast till fysioterapeut, från sjukgymnastik till fysioterapi, etc. De föreslagna ändringarna i patientsäkerhetslagen (2010:659) innebär att titelskydd införs för fysioterapeut samt att övergångsregler träder i kraft innebärande att i fråga om legitimerade sjukgymnaster och titeln sjukgymnast ska äldre regler gälla även fortsättningsvis.