Yttrande över Socialdepartementets remiss av promemorian Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårsstöd

Enligt övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd måste en vårdgivare ansöka om ersättning hos Försäkringskassan inom fyra månader från det att en tandvårdsåtgärd slutfördes för att kunna få ersättning för åtgärden enligt äldre bestämmelser, den s.k. fyramånadersregeln. Det har framkommit att det inte har varit otvetydigt vad det innebär att en åtgärd har slutförts. Till följd av detta har ett stort antal vårdgivare begärt ersättning för sent och därför gått miste om ersättningen. Enligt promemorian uppgår det uteblivna tandvårdsstödet på grund av fyramånadersregeln till drygt 60 miljoner kronor totalt. För att förbättra den ekonomiska situationen för de företag som drabbats föreslås i promemorian att fyramånadersregeln upphävs för tandvårdsåtgärder som omfattas av en förhandsprövning som begärts före den 1 juli 2008. De vårdgivare som fått avslag på en begäran om ersättning på grund av fyramånadersregeln kan därmed på nytt ansöka om ersättning för dessa tandvårdsåtgärder.