Yttrande över Socialdepartementets remiss av promemorian Sjukpenninggrundande inkomst m m för egenföretagare

I promemorian föreslås ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL), lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård, lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare och socialavgiftslagen (2000:980). För försäkrade med inkomst av annat förvärvsarbete än anställning föreslås en grundläggande karenstid i sjukförsäkringen på sju dagar. Sådana försäkrade ska också kunna välja en karenstid på 14, 30, 60 eller 90 dagar. De ändrade karenstiderna föreslås medföra sänkta egenavgifter. Försäkrade med inkomst av annat förvärvsarbete och som bedriver näringsverksamhet i ett uppbyggnadsskede föreslås omfattas av särskilda regler vid beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten. Under en tid om 24 månader räknat från den månad då den försäkrade har gjort eller borde ha gjort anmälan för registrering enligt 3 kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483) ska denna inkomst beräknas till minst vad som motsvarar skälig avlöning för liknande arbete för annans räkning. För den egenföretagare som för tid efter perioden om 24 månader har en verksamhet som alltjämt befinner sig i ett uppbyggnadsskede ska enligt förslaget en individuell prövning ske enligt nuvarande regler om detta. Promemorian innehåller slutligen bestämmelser om allmänt och särskilt högriskskydd för egenföretagare och om uppsägningstid vid begäran om kortare karenstid.