Yttrande över Socialdepartementets slutbetänkande Flygbuller och bostadsbyggande (SOU 2013:67)

Slutbetänkandet innehåller förslag på nya regler i plan- och byggförordningen (2011:338) och en ny förordning om flyg- och industribuller vid bostäder. Idag är inte tillåtna bullernivåer orsakade av flyg vid befintliga eller nya bostäder fastställda i lag. Det är istället i Boverkets och Naturvårdsverkets allmänna råd riktvärden om detta finns. I och med att riktvärdena och undantag från dem beskrivs och tolkas olika i de båda myndigheternas allmänna råd kan ett område vara inom riktvärdena för bostäder enligt den ena myndigheten, men utanför enligt den andra. Enligt remissen har detta i exempelvis Linköping lett till att kommunen medger detaljplaner och bygglov för nya bostäder enligt Boverkets riktvärden som SAAB sedan överklagar av oro för att bostäderna i ett senare skede leder till en prövning av den tillståndsgivna flygverksamhet som SAAB bedriver utifrån Naturvårdsverkets, betydligt striktare, riktvärden. Resultatet har blivit att bostadsbyggande i Linköping försvårats, försenats och ibland uteblivit.

De nu föreslagna reglerna innebär att flygbuller utomhus vid en bostad inte får överstiga (I) 55 dBA flygbullernivå ekvivalent ljudnivå vid fasad, och (II) 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats. Den maximala ljudnivån utomhus får överskridas högst sexton gånger per dag kl. 06.00-22.00 som årsmedelvärde och högst tre gånger per natt kl. 22.00–06.00 som årsmedelvärde. Utredaren har, med beaktande av de speciella förutsättningarna som råder i Stockholms kommun på grund av Bromma flygplats, slutligen föreslagit att kraven avseende maximal ljudnivå kl. 06.00-22.00 inte gäller en bostad vid komplettering av bebyggelse i Stockholms kommun. Syftet med förslaget är att öka möjligheterna för bostadsbyggande i områden utsatta för flygbuller samtidigt som den verksamhetsutövare som orsakar flygbullret inte ska behöva se sin verksamhet inskränkas och möjligheten till utveckling stoppas av de nya bostäderna. Detta åstadkoms genom att regler om hur flygbuller hanteras vid bostadsbyggande och miljöprövning av flygplatser samordnas.

Främst avser de nya reglerna att öka tydligheten och förutsägbarheten i de bestämmelser om flygbuller som berörda aktörer är skyldiga att följa. Skillnaden från nuvarande riktvärden och det förslag om förordningsreglering som utredaren lägger fram är framför allt antalet gånger som riktvärdet för maximal ljudnivå får överskridas. Boverket anger i sina allmänna råd högst 30 gånger mellan kl. 06.00-22.00 medan Naturvårdsverket menar att antalet överskridanden bör kunna överskridas fem gånger samma tid utan att det ses som en risk för olägenhet för människors hälsa.

Taggar:

Flygbuller