Yttrande över Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om konsulentverksamheter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag på föreskrifter avseende konsulentverksamheter som är inriktade på att utreda familjehem och jourhem. I förslaget ställs krav på egenkontroll, kompetens hos personal, introduktion och kompetensutveckling, stöd och handledning till familjehem och jourhem, samt tillgång till stöd och handledning.