Yttrande över Socialstyrelsens förslag om ändring av föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.

Förslaget medför ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.

För närvarande utfärdas dödsbevis och dödsorsaksintyg på pappersblanketter. Det anges att hanteringen av blanketterna är tidsödande, uppgifterna ibland svårlästa, ofullständigt ifyllda och feltokas av handläggande myndighet.

Socialstyrelsen avser föreskriva att dödsbevis och dödsorsaksintyg ska utfärdas och lämnas elektroniskt till Skatteverket och Socialstyrelsen. Polismyndigheten kommer inte att kunna ta emot dödsbeviset på elektronisk väg och i de fall en polisanmälan görs kommer alltså dödsbevis att utfärdas på pappersblankett även fortsättningsvis. Vårdgivare som så önskar kommer också att fortsättningsvis kunna använda pappersblanketter som tidigare. När det gäller intyg som lämnas elektroniskt avser Socialstyrelsen även föreskriva att dessa kan undertecknas av den som utfärdar intyget med en sådan avancerad elektroniskt signatur som avses i lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

Dödsbevis och dödsorsaksintyg kommer att kunna utfärdas och lämnas på elektronisk väg genom webbformulär i en e-tjänst. Länk till tjänsten kan byggas in i vårdgivarens journalsystem. De vårdgivare som inte bygger in länken i sitt journalsystem kan i stället fylla i och skicka webbformulär via Socialstyrelsens webbsida.