Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Det remitterade förslaget innehåller regler om boendeformer, bemanning och dokumentation avseende personer med demenssjukdom. Utgångspunkten anges vara att föreskrifterna ska tydliggöra vad som redan gäller enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Socialstyrelsen har i sin tillsyn och uppföljning noterat flera brister i nuvarande vård av personer med demenssjukdom, exempelvis vad gäller bemanning och verksamheternas kvalitet och säkerhet. Genom att klargöra tillämpningen av socialtjänstlagen kan dessa brister förebyggas så att personer med demenssjukdom kan få en högre livskvalitet.

Taggar:

demenssjukdom