Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende

De föreslagna föreskrifterna, som ersätter tidigare föreskrifter på området, syftar till att underlätta för heroinmissbrukare att få tillgång till läkemedelsassisterad behandling. Föreskrifterna innehåller krav på att vårdgivare som berörs av förslaget ska inrätta ett ledningssystem, anmäla den tilltänkta behandlingen och upprätta en vårdplan för patienten. Det är enligt Regelrådets mening klart att ett genomförande av förslaget leder till administrativa och andra kostnader för de vårdföretag som tillhandahåller den aktuella behandlingen. I den upprättade konsekvensutredningen har emellertid dessa kostnader beskrivits ytterst kortfattat. Regelrådet kan mot denna bakgrund inte bedöma om förslaget utgör den från administrativ synpunkt lämpligaste lösningen och avstyrker därför förslaget.