Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om våld i nära relationer

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om våld i nära relationer. Föreskrifterna ska tillämpas av socialnämnder och vårdgivare i deras arbete med våld i nära relationer. Föreskrifterna innehåller de rutiner som socialnämnder och vårdgivare ska följa för att upptäcka våldsutsatta och barn som har bevittnat våld. I vårdgivare inbegrips även tandläkare.

Förslagsställaren planerar att fatta beslut om föreskrifterna under våren 2022