Yttrande över Socialstyrelsens förslag till författning om stödboende

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Den 1 januari 2016 infördes en ny placeringsform i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, för barn och unga i åldern 16-20 år, så kallat stödboende. Bakgrunden till detta är att det ansetts angeläget att det finns tillgång till fler placeringsformer för barn och unga som svarar mot deras faktiska behov. Den föreslagna författningen riktar sig till den verksamhet som driver eller kommer att driva ett stödboende för barn och unga och anges innehålla de regler som anses behövas för att säkerställa att insatsen är trygg, säker och av god kvalitet. Bland annat föreslås regler avseende rutiner vid bedömningen av om ett stödboende är lämpligt samt att denna bedömning ska dokumenteras. Regler avseende utformningen av stödboendets lokaler, bemanningen på stödboendet och regler om personalens lämplighet och kompetens föreslås också.

Taggar:

stödboende