Yttrande över Socialstyrelsens förslag till undantag från vissa bestämmelser i föreskrifter (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller boende

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Socialstyrelsen föreslår ändringar i föreskrifterna (SOSFS 2003:20) om hem för vård av boende med anledning av att det skett en stor ökning av antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige. Ändringarna består i tillfälliga undantag från bestämmelserna i 2 kap. 1 och 3 §§ i föreskrifterna. Undantagen avser dels kravet på att den som förestår verksamheten vid ett hem för vård eller boende ska ha adekvat högskoleutbildning, dels kravet på dygnetruntbemanning för boendet.

Undantagen föreslås gälla till dess att en revidering av nu gällande författning träder i kraft. Förslagsställaren uppger att en översyn av SOSFS 2003:20 pågår.

 

Taggar:

vård av boende