Yttrande över SOU 2023:55 Vem äger fastigheten

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner att konsekvensutredningen i ett antal delaspekter, behov av speciella informationsinsatser, påverkan på kostnader, tidsåtgång och verksamhet, påverkan på konkurrensförhållandena och särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning, brister i kvalitet. Kostnadsbilden är oklar mot bakgrund av att kvantifieringar helt saknas, och Regelrådet ser en risk för ökade kostnader och pålagor som särskilt skulle drabba de många små företagen i branschen hårt. Regelrådet ser också en risk för snedvridning av konkurrensen mellan privata och offentliga fastighetsägare till följd av förslaget. Sammantaget är detta avgörande för helhetsbedömningen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag