Yttrande över Spelinspektionens förslag till spelansvarsföreskrifter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller Spelinspektionens förslag till nya spelansvarsföreskrifter. Det finns redan idag existerande bestämmelser, som Spelinspektionen nu har sett över med utgångspunkt i erfarenheter från myndighetens arbete med tillämpningen av spelansvarsföreskriften. Föreskriften gäller för den som har licens enligt spellagen.
Följande nya och ändrade bestämmelser föreslås:

Utbildning
Det föreslås ett tillägg att den utbildning som licenshavarna ska ha, ska minst utgå från de förhållanden som är relevanta för den svenska spelmarknaden. Utöver det föreslås att betydelsen av spelets utformning gällande risken för spelproblem ska finnas med som ett moment i utbildningen. Det föreslås också att sådan utbildning ska påbörjas inom fyra månader från det att anställningen hos, eller uppdraget för licenshavaren påbörjades. Den som endast har licens för lokalt poolspel på hästar eller för att tillhandahålla spel på varuspelsautomater undantas från kravet på utbildning.

Kommunikation om spelansvar
Det föreslås att den som har licens enligt 5-8 kap. spellagen (2018:1138)[1] ska ge spelare möjlighet till kommunikation i realtid med licenshavaren om spelansvarsfrågor. Kommunikationen ska kunna föras på svenska. Detta gäller inte den som endast har licens för lokalt poolspel på hästar eller för att tillhandahålla spel på varuspelsautomater. Möjligheten till kommunikation ska finnas under den tid licenshavaren tillhandahåller spel, under minst 6 timmar per dygn. Om licenshavaren tillhandahåller spel under kortare tid än
6 timmar per dygn ska möjligheten till kommunikation finnas under hela den tiden.

Logotyper
Redan idag finns reglering som anger att vid spel på värdeautomater på andra platser än på ett kasino ska det finnas logotyper som länkar till självtest. Istället för gällande begränsning av insättning (spelgräns) föreslås nu att det ska kunna anges en förlustgräns. Vidare föreslås att logotypen för avstängning från spel ska länka till en webbsida där spelaren kan välja mellan att stänga av sig från spel hos licenshavaren eller i Spelinspektionens självavstängningsregister, Spelpaus.se. Det samma föreslås gälla vid onlinespel, och i de fallen föreslås logotypen för avstängning från spel vara synlig utan att spelaren behöver logga in på sitt spelkonto.

Gränser för insättningar, förluster och inloggningstid
Enligt redan gällande bestämmelser ska spelaren erbjudas möjligheten att begränsa sin inloggningstid per dag, vecka och månad, när det gäller spel vid spel på värdeautomater på andra platser än på ett kasino och onlinespel. Redan idag gäller också att om spelaren vill ändra inloggningstiden ska ändringen gälla omedelbart om ändringen avser en förkortning av inloggningstiden, och tidigast efter 72 timmar om ändringen avser en förlängning. Det föreslås nu att en förlängning inte får börja gälla innan en pågående vecko- och månadsperiod har löpt ut.

Vidare föreslås att den som har licens ska se till att en spelare som inte har spelat eller inte på annat sätt varit aktiv på spelsidan under två timmar loggas ut från sitt spelkonto automatiskt. Innan utloggning sker får spelaren ges möjlighet att välja att fortsätta vara inloggad. Detta ska inte påverka de inloggningstider som gäller om spelaren har begränsat sin inloggningstid.

Det föreslås att en licenshavare inte får ge spelare förslag på sådana insättnings- eller förlustgränser som avses i 11 kap. 3 § spelförordningen (2018:1475).[2] En licenshavare föreslås heller inte få ge förslag på gränser när en spelare erbjuds möjlighet att begränsa sin inloggningstid enligt ovan.

Information om vinster, förluster och inloggningstid
Redan idag finns bestämmelser som anger att vid spel på värdeautomater på andra platser än på ett kasino ska spelaren vid varje inloggning få tydlig information om licenshavarens spelansvarsåtgärder, spelarens egna begränsningar samt spelarens ackumulerade förluster för de senaste tolv månaderna. Det föreslås nu ett tillägg att detta ska gälla även den senaste kalendermånaden. Utöver det föreslås även att informationen ska bekräftas av spelaren och spelaren ska i samband med bekräftelsen ges möjlighet att välja att avbryta eller fortsätta sitt spel.

Gällande uttag föreslås det att licenshavare inte får låta spelare avbryta ett påbörjat uttag från spelarens spelkonto.

Gällande utformning av spel föreslås att den som har licens att tillhandahålla spel inte får erbjuda funktionen autospel där spelaren ges möjlighet att låta spelet automatiskt generera nya spelomgångar, under en bestämd tid, för ett bestämt förlopp eller löpande tills spelaren manuellt stoppar processen.

Information till Spelinspektionen
Den som har licens att tillhandahålla spel på värdeautomater på andra platser än på ett kasino eller licens för onlinespel ska för perioden den 1 januari till och med den 31 december varje år rapportera följande uppgifter till Spelinspektionen

 1. antal registrerade spelkonton,
 2. antal spelare som under året deltagit i spel om pengar oavsett om spelaren använt bonus eller gjort en insats,
 3. antal spelare som deltagit i spel under året och som har en insättningsgräns på
  10 000 kronor eller mer per månad,
 4. antal spelare som har deltagit i spel under året och som har förlängt eller höjt sin gräns uppdelat på tidsgräns respektive insättningsgräns.
 5. antal spelare som deltagit i spel under året och som har nått sin gräns uppdelat på tidsgräns respektive insättningsgräns/förlustgräns,
 6. antal genomförda självtester,
 7. antal spelare som kontaktat licenshavaren och i kontakten uppgett information som innebär att licenshavaren har bedömt att spelaren har problem med att kontrollera sitt spelande,
 8. antal självavstängningar uppdelat på avstängningsperioderna 24 timmar, viss tid och tills vidare,
 9. antal spelare som kommer tillbaka från en avstängning hos licenshavaren (självavstängda eller avstängning gjord av licenshavaren) under året och som blivit personligen kontaktade av licenshavaren (inkluderar inte popup-meddelanden) samt antal av dessa som på telefon, chatt eller e-post svarat på kontaktförsöket,
 10. andel av den totala nettoomsättningen som kommer från 5 procent av de spelare som har den högsta nettoomsättningen,
 11. nettoomsättningen, i genomsnitt och som median, samt högsta och lägsta värdet för spelarna enligt p. 10 och
 12. hur många av spelarna enligt p. 10 som har kontaktats inom ramen för licenshavarens spelansvarsarbete (inkluderar inte popup-meddelanden).

Utöver det nämnda föreslås även vissa tillägg gällande den kasinoverksamhet som är förbehållet statliga aktiebolag. Den som har sådan licens föreslås rapportera, utöver nu gällande regler, antal spelare som valt att stänga av sig från spel uppdelat på viss tid respektive tillsvidare och antal spelare som licenshavaren stängt av från spel uppdelat på viss tid respektive tillsvidare, liksom antal spelare som kontaktat licenshavaren och i kontakten lämnat uppgifter som innebär att licenshavaren har bedömt att spelaren har problem med att kontrollera sitt spelande.

Nämnda uppgifter och information ska rapporteras till Spelinspektionen senast den 20 januari efterföljande år.

Det anges inte något datum för när föreskriftsförslaget ska träda i kraft.

[1] 5 kap. spellagen (2018:1138) reglerar spel som är förbehållet staten, 6 kap. reglerar spel för allmännyttiga ändamål, 7 kap. reglerar kommersiellt onlinespel och 8 kap. reglerar vadhållning.

[2] 11 kap. 3 § spelförordningen (2018:1475) lyder: Gränserna för insättningar och förluster enligt 14 kap. 7 § spellagen (2018:1138) ska anges per dag, vecka och månad.
Om spelaren vill sänka en gräns enligt första stycket ska ändringen gälla omedelbart. Om ändringen avser en höjning ska ändringen gälla tidigast efter 72 timmar.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag