Yttrande över Spelinspektionens skrivelse Förslag till nya avgifter vid ansökningar om licens eller tillstånd enligt spellagen m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen anges att Spelinspektionen föreslår höjningar av flera avgifter avseende myndighetens hantering av licens- och tillståndsansökningar i syfte att uppnå full kostnadstäckning. Det föreslås även att avgiften för förnyelse av licens ska tas bort.

Remissen innehåller förslag till förordning om ändring i spelförordningen (2018:1475) som föreslås träda i kraft den 1 juni 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag