Yttrande över Stärkt konsumentskydd när betaltjänster tillhandahålls

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Den remitterade promemorian innehåller förslag till ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster, som går ut på att ett betalningssätt som innebär att en kredit inte lämnas ska visas först, på webbplatser som tillhandahåller varor eller tjänster mot betalning till konsumenter. Ett betalningssätt som innebär att en kredit lämnas får inte heller vara förvalt om det finns andra betalningssätt. Om betalningssätt inte presenteras i enlighet med detta ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas. Det föreslås att vid tillämpning av 10 § 3 st. marknadsföringslagen[1] ska sådan information anses vara väsentlig och vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen[2] ska ett handlande som strider mot den nu föreslagna bestämmelsen anses vara otillbörligt mot konsumenter.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.

[1] 10 § 3 st. handlar om att en näringsidkare inte heller får utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans näringsverksamhet. Med vilseledande utelämnande avses även sådana fall när den väsentliga informationen ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt.
[2] 5 § handlar om att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed. 23 § handlar om förbud mot viss marknadsföring och 26 § om vite.

Taggar:

betaltjänster