Yttrande över Stärkt rätt till personlig assistans (SOU 2021:37)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till

·       lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

·       lag om ändring i socialförsäkringsbalken

·       lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

·       lag om ändring av patientlagen (2014:821)

·       lag om egenvård

·       förordning om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

·       förordning om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Utredningen föreslår en ny lag om egenvård som ska reglera hur aktörer inom hälso- och sjukvården ska agera när det är fråga om hälso- och sjukvårdsåtgärder som kan bli aktuella att utföras av patienten själv eller med hjälp av någon annan. Därutöver lämnas flera olika förslag på förändringar i allt från grundläggande behov i lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade till hur stort avdrag som ska göras för föräldrars ansvar.