Yttrande över Startlån till förstagångsköpare av bostad (SOU 2022:12)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och förslag till förordning om statlig kreditgaranti för startlån som lämnas till förstagångsköpare.

I sak anges förslaget innebära bland annat följande. Det ska finnas ett startlån med syfte att få fler förstagångsköpare att klara kontantinsatsen till en ägd bostad. Målgruppen för startlånet föreslås vara de som inte ägt en primär bostad i Sverige de senaste 10 åren och som har behov av att låna mer än 85 procent av bostadens värde för att kunna köpa en första primär bostad. Vidare föreslås att det för startlån till förstagångsköpare ska gälla en statlig garanti som lämnas till bolåneaktörer som beviljar startlån. Den statliga garantin innebär att bolåneaktörer kan bevilja totala bolån som lämnas mot säkerhet i bostaden, inklusive startlån, som överstiger en belåningsgrad på 85 procent. Med det föreslagna startlånet kan belåningsgraden vid förstagångsköpares förvärv av en primär bostad vara upp till 95 procent. Förslaget är att garantin maximalt ska kunna omfatta belåningen mellan 85 och 95 procents belåningsgrad, alltså som mest lån på 10 procent av bostadens värde. Detta anges innebära att den kontantinsats som krävs för ett bostadsköp kan vara mindre än vad som gäller i dag. Ändringen i offentlighets och sekretesslagen innebär att det föreslås införas en ny bestämmelse i denna lag att sekretess gäller i ärenden enligt den föreslagna förordningen om statlig kreditgaranti för startlån som lämnas till förstagångsköpare, för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. I andra ärenden än sådana om nedsättning eller avskrivning till följd av sjukdom gäller sekretessen inte beslut i ärendet. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt förslaget i högst femtio år.

Regelrådets analys fokuserar på de delar av förslag och konsekvensutredning som kan ge effekter av betydelse för företag.

Det bakomliggande förslaget

Förslag