Yttrande över Statens energimyndighets förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd om program för energieffektivisering

Regelrådet tar inledningsvis upp några frågor av formell natur. Till en början kan konstateras att rubriken avseende de föreslagna ändringarna är felaktig (förslaget avser ändringar i Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd). Ingressen är ofullständig såtillvida att det inte anges vilka paragrafer som ändras och inte heller att föreskrifterna trycks om i sin helhet. Eftersom huvudtexten inte spaltas i nuvarande och föreslagen lydelse borde vidare en sådan redovisning i tydlighetens intresse ha lämnats på annat håll, exempelvis i konsekvensutredningen.

Vad gäller det sakliga innehållet innebär de föreslagna ändringarna bl.a. ytterligare uppgiftskrav i samband med ansökan om deltagande i program för energieffektivisering. Det anförs att de administrativa konsekvenserna för de företag som ansöker om deltagande i programmet är av begränsad omfattning. Någon beloppsmässig beräkning av kostnaderna anges dock inte och inte heller värdet av de skattelättnader som programmet kan förväntas innebära. Det går därför inte att bedöma huruvida den lösning som valts är den från administrativsynpunkt lämpligaste. Mot den bakgrunden kan Regelrådet inte tillstyrka förslaget.