Yttrande över Statens energimyndighets förslag till ändring i föreskrifter (STEMFS 2011:4) om elcertifikat

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2011:4) om elcertifikat. Följande ändringar föreslås:

  • Vad en anmälan om kvotplikt ska innehålla, med en hänvisning till bilaga som utgörs av ett formulär med anvisningar.
  • Hur rapportering av mätvärden ska gå till, med en hänvisning till Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. El från övriga anläggningar som är godkända för tilldelning av elcertifikat ska mätas och rapporteras enligt 3 kap. 2 och 3 §§ i STEMFS 2011:4.[1]
  • Vid en anmälan om en varaktig produktionsökning enligt 2 kap 11 a § lagen (2011:1200) om elcertifikat[2] ska innehavaren av en anläggning komma in med en beskrivning av produktionsökningen. Anläggningsinnehavaren ska även komma in med underlag som visar produktionsökningens storlek. Om storleken på produktionsökningen avviker från de uppgifter som lämnats i anmälan ska detta likaså anmälas, utan dröjsmål.

Det anges att föreskriften bör träda i kraft så snart som möjligt.

[1] 3 kap. 2 och 3 §§ (STEMFS 2011:4) ändras inte i och med det nu remitterade förslaget.

[2] 2 kap. 11 a § lagen (2011:200) om elcertifikat lyder:
Innehavaren av en anläggning som är godkänd för tilldelning av elcertifikat ska till tillsynsmyndigheten anmäla en sådan produktionsökning som avses i 11 § andra stycket 2 innan ökningen genomförs.

2 kap. 11 § lagen (2011:200) om elcertifikat lyder:
Elcertifikat får inte tilldelas för produktion av förnybar el efter utgången av 2035.
För tiden dessförinnan får inte elcertifikat tilldelas för produktion av förnybar el
1. i anläggningar som tagits i drift efter den 31 december 2021,
2. enligt 8 eller 9 § om den varaktiga produktionsökningen genomförts eller den ombyggda anläggningen tagits i drift efter den 31 december 2021.