Yttrande över Statens energimyndighets förslag till ändring i föreskrifter (STEMFS 2018:2) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i föreskrifter (STEMFS 2018:2) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel. Anmälan om reduktionsplikt enligt 4 § reduktionspliktslagen[1] ska enligt förslaget innehålla information om

1. vilket eller vilka drivmedel reduktionsplikten omfattar,

2. tidpunkt när reduktionsplikten börjar gälla, och

3. namn och kontaktuppgifter till den leverantör som har reduktionsplikt[2]. Enligt förslagsställaren är detta endast en redaktionell ändring för att stämma överens med övriga bestämmelser i föreskriften. Utformningen av punktlistan justeras.

Den som har reduktionsplikt ska redovisa vissa uppgifter om det reduktionspliktiga drivmedlet[3]. Enligt förslagsställaren är det nya i denna del att den som har reduktionsplikt även ska redovisa vilken tidsperiod reduktionsplikten avser och att varje typ av reduktionspliktigt drivmedel ska redovisas separat.

Vidare ska den som har reduktionsplikt redovisa varje fossil drivmedelskomponent[4], liksom varje biodrivmedel[5], som ingår i det reduktionspliktiga drivmedlet med angivande av vissa specifika uppgifter. Enligt förslagsställaren är detta ändringar för att förtydliga vilken tabell i bilaga 1 som ska användas och de föreslagna förändringarna innebär inga ändringar i sak i denna del.

Den som har reduktionsplikt ska även lämna vissa uppgifter enligt 8 § reduktionspliktslagen vid redovisning av överlåtelse och förvärv av en utsläppsminskning[6]. Enligt förslagsställaren ändras detta för att anpassa redovisningen till möjligheten att nyttja överlåtelser och förvärv av utsläppsminskning samt spara överskott. Uppgifter ska lämnas gällande från och till vilket drivmedel överlåtelse sker, vilken tidsperiod överlåtelse avser samt redovisning av överskott som sparas.

Föreskriftsförslaget förväntas träda i kraft tidigast i november 2021.

[1] 4 § lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel (reduktionspliktslagen):
Den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 1 och 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi för ett reduktionspliktigt drivmedel har reduktionsplikt och ska anmäla det till tillsynsmyndigheten senast två veckor efter det att reduktionsplikten började.
[2] Föreskriftsförslagets 3 §.
[3] Föreskriftsförslagets 5 §.
[4] Föreskriftsförslagets 6 §.
[5] Föreskriftsförslagets 7 §.
[6] Föreskriftsförslagets 8 §.