Yttrande över Statens energimyndighets förslag till föreskrifter (2012:4) om företagsplaner samt om skyldighet att lämna information om naturgasförsörjning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen föreslås ändringar av föreskrifter (2012:4) om företagsplaner samt om skyldighet att lämna information om naturgasförsörjning. Det föreslås att föreskrifterna avseende större förbrukare ska träffa förbrukare vars enskilda anläggningar uppnår vissa nivåer. Det föreslås också att det krävs att företagens krisplan ska göras känd både inom och utom företaget. Vidare föreslås vissa ytterligare krav på krisplanens innehåll. Det föreslås också krav på att transmissionsoperatören samt innehavare av lagringsanläggningar ska genomföra risk- och sårbarhetsanalyser samt hur dessa ska genomföras. Liknande krav föreslås gentemot innehavare av distributionsledning. Vad gäller rapporteringen föreslås att det i kategorierna skyddade kunder och kraftvärme- och värmeverk ska införas underkategorier. Kravet på att redovisa bedömning av produktion av biogas i distributionsområde föreslås tas bort. Ett krav på redovisning av inmatningspunkter föreslås dock tillkomma.

Vidare införs ett flertal förklarande definitioner och överflödig reglering tas bort.