Yttrande över Statens energimyndighets förslag till föreskrifter om att lämna uppgifter till officiell energistatistik

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i följande föreskrifter:

·       Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:7) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik. För denna föreskrift bifogas en konsekvensutredning.

·       Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:5) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme). För denna föreskriftsändring har förslagsställaren bedömt att någon konsekvensutredning inte behöver upprättas, enligt 5 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning[1].

·       Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2016:5) om uppgifter till energistatistik. Denna föreskriftsändring avser att vissa bestämmelser med tillhörande bilagor upphör att gälla och lyfts till egna föreskrifter.

Remissen innehåller vidare förslag till följande nya föreskrifter:

·       Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2021:XX)  om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energianvändningen inom jordbruket. För denna föreskrift bifogas en konsekvensutredning.

·       Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2021:XX) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om oförädlat trädbränsle. För denna nya föreskrift har förslagsställaren bedömt att någon konsekvensutredning inte behöver upprättas, enligt 5 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

·       Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2021:XX) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins energianvändning och industrins energianvändning i små företag. För denna nya föreskrift har förslagsställaren bedömt att någon konsekvensutredning inte behöver upprättas, enligt 5 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

De nya och ändrade reglerna föreslås träda i kraft den 11 januari 2022.

[1] 5 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning: Om en myndighet bedömer att det saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning, får myndigheten besluta föreskrifter eller allmänna råd utan att vidta de åtgärder som sägs i 4 §.
En sådan bedömning ska dokumenteras.

Det bakomliggande förslaget

Förslag