Yttrande över Statens energimyndighets förslag till lag om beredskapslagring av olja, m.m.

Remissen innehåller förslag till en ny lag om beredskapslagring av olja och en ny förordning om beredskapslagring av olja. Den nya lagen avses ersätta lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol och den nya förordningen avses ersätta förordningen (1995:971) om beredskapslagring av olja och kol. Förslaget föranleds av Europeiska rådets direktiv 2009/119/EG 1 vilket ersätter tidigare direktiv om skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja.