Yttrande över Statens energimyndighets rapport Styrel: Prioritering av elanvändare vid elbrist

Näringsdepartementets remiss innehåller en slutrapport från Statens energimyndighet Styrel-projekt för åren 2008-2009 med förslag till ändringar i ellagen (1997:857), förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion och förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Syftet med förslagen är att vid elbrist möjliggöra styrning av el till prioriterade samhällsviktiga användare. De föreslagna författningsändringarna i ellagen innebär bl.a. att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att nätkoncessionshavare ska delta i planering för prioritering av elanvändare. Vidare föreslås att en koncessionshavare får verkställa en avstängning av överföringen av el i enlighet med den av länsstyrelsen beslutade prioritetsordningen och att koncessionshavaren då ska anmäla verkställigheten till myndigheten.