Yttrande över Statens jordbruksverks föreskrifter om åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) hos gris i svenska anläggningar med flera

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till sex olika föreskrifter som tagits fram inom ramen för Jordbruksverkets arbete med EU:s nya djurhälsoförordning (EU) 2016/426 (djurhälsoförordningen). Föreskrifterna är följande.

  •  Statens jordbruksverks föreskrifter om åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) hos gris i svenska anläggningar.
  • Statens jordbruksverks föreskrifter om åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen paratuberkulos hos nötkreatur i svenska anläggningar.
  • Statens jordbruksverks föreskrifter om användning av veterinärmedicinska läkemedel för förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar.
  • Statens jordbruksverks föreskrifter om tillstånd för införsel av vissa djur och visst avelsmaterial från tredje land.
  • Statens jordbruksverks föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kontroll av amerikansk yngelröta, varroasjuka och trakékvalster hos bin.
  • Statens jordbruksverks föreskrifter om odlingstillstånd för och förflyttningar av vattenlevande djur.

Åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen PRRS hos gris i svenska anläggningar innebär i korthet nya regler om förflyttningar av grisar inom Sverige, det vill säga vad en aktör ska göra avseende PRRS när han eller hon tar emot grisar för introduktion i en svensk grisbesättning eller slakteri. Bestämmelserna i föreskriftsförslaget kommer att gälla vid all förflyttning av grisar oavsett vilket land som djuren kommer från, alltså även vid förflyttningar inom Sverige. Djur som kommer från ett land, en zon eller en anläggning som är fri från PRRS får tas in i en svensk anläggning utan några ytterligare åtgärder. Andra grisar ska isoleras och provtas.

Åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen paratuberkulos hos nötkreatur i svenska anläggningar innebär i korthet att djur som kommer från land, zon eller anläggning med dokumenterad god status får tas in i landet utan ytterligare åtgärder. Djur från anläggning med okänd status ska isoleras och provtas innan de förs in i anläggning.

Avseende användning av veterinärmedicinska läkemedel för förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar anges att i och med hur sjukdomar har förtecknats i EU:s djurhälsoförordning har ett antal ytterligare sjukdomar kommit att omfattas av förbudet. Från förbudet anges dock en del undantag. Samtliga undantag som tidigare gällt kvarstår, men i något ändrad form. En förändring i de föreslagna föreskrifterna är att det för vissa sjukdomar, exempelvis mjältbrand, där det tidigare som huvudprincip inte var tillåtet att vaccinera nu blir tillåtet. I praktiken medför regleringen, enligt förslagsställaren, dock ingen egentlig konsekvens för djurhållarna i och med att de flesta av de aktuella sjukdomarna inte förekommer i Sverige, eller att vaccin och behandling i nuläget saknas.

Avseende tillstånd för införsel av vissa djur och visst avelsmaterial från tredje land anges att reglerna redan gäller idag. Jordbruksverket har identifierat föreskrifter som måste upphöra att gälla, ovan nämnda krav bedöms dock vara nödvändigt att behålla.

Avseende föreskrifter om kontroll av amerikansk yngelröta, varroasjuka och trakékvalster hos bin anges följande. Eftersom varroakvalster har konstaterats i ytterligare områden sedan år 2018 då föreskrifterna senast ändrades anser förslagsställaren att det inte längre är motiverat att ha tre zoner med olika innebörd. Biodlarna måste själva ta över huvuddelen av ansvaret för hantering av varroakvalster. Därför avses att enbart smittförklara de områden där varroakvalster är påvisat och reglera vilka flyttar som är tillåtna ut från dessa restriktionszoner. Det innebär att istället för att ha tre zoner finns bara en ”restriktionszon”.

Föreskrifter om odlingstillstånd för och förflyttningar av vattenlevande djur anges endast innehålla tekniska föreskrifter i detta skede. Förslaget innebär att fler kommer att omfattas av odlingstillstånd, det innehåller också nya bestämmelserna om rymningssäkerhet.

Föreskrifter om användning av veterinärmedicinska läkemedel för förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar samt föreskrifter om tillstånd för införsel av vissa djur och visst avelsmaterial från tredjeland har av förslagsställaren bedömts inte medföra effekter av betydelse för företag varför de inte behandlas ytterligare i detta yttrande.