Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om ansökan om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Föreskriftsförslaget gäller stöd inom landsbygdsprogrammet 2014-2020, havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 samt operativt program för lokalt ledd utveckling med stöd från regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Socialfonden (ESF) 2014-2020. Föreskriftsförslaget innehåller såväl gemensamma villkor som stödspecifika villkor. I bilagor till föreskriftsförslaget framgår vilka blanketter som ska användas för ansökan om de olika stöden och vilka uppgifter som ska lämnas.

Det föreslås att föreskriften träder i kraft i september 2015 och att genom föreskriftens ikraftträdande upphävs föreskrifter (2014:22) om ansökan om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet samt föreskrifter (2015:3) om ansökan om förberedande stöd för lokalt ledd utveckling inom havs- och fiskeriprogrammet, landsbygdsprogrammet samt det operativa programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Socialfonden (ESF) 2014-2020.