Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Det remitterade förslaget är avsett att komplettera rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 och kommissionens förordning (EG)nr 889/2008 av den 5 september 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll (förordningen). Av förordningen följer att alla jordbrukare som vill marknadsföra sina produkter som ekologiska måste vara anslutna till ett kontrollorgan. Statens jordbruksverk har tidigare inte haft bemyndigande att utfärda föreskrifter om ekologisk produktion. De regler som föreslås har utarbetats sedan januari 2009 och meddelats i form av myndighetsbeslut riktade till den part som berörs. I januari 2014 fick Statens jordbruksverk bemyndigande att meddela föreskrifter om ekologisk produktion vilken föranleder det nu remitterade förslaget. I remissen finns också förslag som inte är hänförliga till förordningen. Dessa förslag avser dels regler som Statens jordbruksverk anser lämpliga utifrån svenska nationella förutsättningar, dels förslag som syftar till att stärka marknaden för ekologiska produkter.

De föreslagna föreskrifterna riktar sig till företagare som producerar eller hanterar jordbruks- och vattenbruksprodukter som inte är livsmedel samt till kontrollorgan som bedriver eller vill bedriva verksamhet inom ekologisk produktion. Med ekologiska produkter avses också produkter under omställning till ekologisk produktion. Med företag som släpper ut ekologiska produkter avses också företag som framställer, bereder, förvarar eller från ett tredjeland importerar produkter i enlighet med förordningen, eller ett företag som släpper ut sådana produkter på marknaden.

Det föreslås att ett företag innan det släpper ut ekologiska produkter på marknaden ska anmäla sin verksamhet till ett kontrollorgan eller, i brist på ett sådant, till Statens jordbruksverk. Företag som enbart marknadsför ekologiska produkter där risken för sammanblandning mellan ekologiska och konventionella varor är minimal föreslås undantas från kravet. I remissen föreslås också avgiftsnivåer för Statens jordbruksverk vad gäller prövning av ansökan enligt regelverket. Bestämmelser om växtodling och insatsvaror inom växtodling föreslås. Bestämmelserna reglerar anmälan av ekologiskt utsäde, vissa regler om retroaktivitet vad gäller vissa skiften, ansökan om förkortat omställningsperiod, ansökan om parallellproduktion samt ansökan om godkännande av insamlingssystem för hushållsavfall. Det föreslås också bestämmelser om djurhållning och vattenbruk. I denna del av förslaget finns regler om inköp av icke ekologiska djur, definitionen av långsamväxande fjäderfä, ansökan om parallellproduktion, samtidig produktion av ekologiska och icke ekologiska djur och vitaminer till idisslare. Vidare föreslås regler om byggnader och rastgårdar, uppbundna nötkreatur, operativa ingrepp, retroaktiv omställning av vattenbruk samt ekologiskt foder avsett för sällskapsdjur. Bestämmelser för kontrollorgan som reglerar ansökan om delegering av kontrolluppgifter, avgifter för kontroll, val av laboratorier samt statistikinlämning föreslås också.