Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen

Det av Jordbruksverket remitterade förslaget syftar till att förebygga att zoonotiska smittämnen sprids mellan djur och människor och att minska förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier. I förslaget använder man sig av fyra kategorier med olika krav på verksamheterna. I den första kategorin finns krav på allmänna förebyggande hygienregler som ska tillämpas på alla anläggningar för djurhållning utom för djur som hålls i enskilt hushåll. För de anläggningar som bedriver besöksverksamhet uppställs därutöver krav på handhygien och skyddskläder. Hos verksamheter som sysslar med djurens hälso- och sjukvård ska även en hygienplan upprättas. Då ett djur blivit infekterat krävs slutligen särskilda åtgärder från både veterinärens och djurägarens sida.

Taggar:

Zoonoser