Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll av husdjur

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll av husdjur. Vidare föreslås att sex äldre föreskrifter om hälsokontroll av husdjur, som för närvarande ingår i Statens jordbruksverks föreskriftssamling, ska upphävas.

De föreslagna föreskrifterna är indelade i nio kapitel som bl.a. innehåller bestämmelser om ansökan om huvudmannaskap för en organisation som vill anordna och bli huvudman för ett kontrollprogram, plan och riktlinjer för ett kontrollprogram, huvudmannens ansvarsområden och organisation, utträde eller uteslutande från kontrollprogram, myndigheternas kontroll av huvudman som anordnar kontrollprogram samt bestämmelser om när Jordbruksverket kan återkalla beslut att utse huvudman.