Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om pilotprojekt för statligt stöd till produktion av biogas från gödsel

I förslaget föreslås ett stöd för dubbel miljönytta med syfte att främja produktion av förnybar energi under 2014 – 2023. Biogas från gödsel är förnybar energi från jordbruket. Det finns även en klimatnytta i att röta gödseln och sprida rötresten på åkern, eftersom näringsämnena i rötresten blir mer lättillgängliga för växterna och en väl utrötad rötrest läcker mindre metan än orötad gödsel. Flera biogasanläggningar har fått investerarstöd men blir ändå inte lönsamma och det sker få nyinvesteringar. I förslaget föreslås att driftstöd får lämnas till de företag som producerar råmetangas av råmetangas av stallgödsel i en biogasanläggning. Stödet får uppgå till högst 20 öre/K Wh och får inte ersätta mer än skillnaden mellan den faktiska produktionskostnaden och marknadspriset för den berörda energiformen. Det föreslagna stödet införs inom ett projekt kallat Pilotprojektet för statligt stöd till produktion av biogas från gödsel. Projektets budget uppgår till 240 miljoner kronor under 10 år. Företagen ansöker om att inkluderas i projektet och kan efter godkännande årligen söka om stöd.