Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till Statens Jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket. I förslaget till ny föreskrift beläggs Strukturundersökningen 2016 med uppgiftlämnarplikt. Undersökningar av strukturen i jordbruket ska enligt EU:s regelverk genomföras vart tredje år i samtliga medlemsländer. Var tionde år ska strukturundersökningarna i enlighet med EG nr 1166/2008 genomföras som totalundersökningar (senast genomförd år 2010 och ska göras igen år 2020). De mellanliggande åren (2013 och 2016) får medlemsstaterna välja att genomföra en urvalsundersökning istället för en totalundersökning om man kan möta de precisionskrav som förordningen ställer på NUTS2- samt NUTS1-nivå.