Yttrande över Statiska centralbyråns förslag till föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om tjänsteföretagens kostnader för insatsvaror

Statistiska centralbyrån (SCB) avser att genomföra en årlig undersökning av kostnader inom tjänstesektorn. Skyldigheten för berörda företag att besvara den framtagna enkäten följer av lagen (2001:99) om den officiella statistiken, av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och av SCB:s föreskrifter. Förslaget innebär att berörda företag ska lämna uppgifter om de kostnader företaget har haft under föregående kalenderår. Syftet med undersökningen är att täcka krav från Nationalräkenskaperna om uppgifter för kostnader inom tjänstesektorn. Dessa uppgifter ligger sedan till grund för Nationalräkenskaperna och för beräkning av bruttonationalprodukten (BNP). Underlaget för undersökningen anges till 1 256 företag med verksamhet inom transport och magasinering, sjötransport, Lufttransport, post- och kurirverksamhet, förlagsverksamhet, informationstjänster och fastighetsverksamhet.