Yttrande över Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter avseende IT-användning i företag

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Statistiska centralbyrån (SCB) har tagit fram förslag till nya föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter avseende IT-användning i företag. Dessa föreskrifter ligger till grund för undersökningen IT-användningen i företag.