Yttrande över Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Föreskriften som föreslås reglerar den årliga undersökningen Företagens ekonomi. Det övergripande syftet med undersökningen är att följa företagens ekonomiska utveckling och bidra till uppgifter i Nationalräkenskaperna och till data som krävs av EUROSTAT. Förslaget innehåller en rad förändringar avseende vilka variabler som ska ingå i undersökningen.