Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrift för undersökningen Företagens utgifter för it och marknadsföring 2015

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrift om uppgiftsinsamling för statistik avseende undersökningen Företagens utgifter för it och marknadsföring 2015. Företag med 10 anställda eller fler omfattas av enkäten. I konsekvensutredningen anges att gränsen för de företag som ska totalundersökas behöver justeras ned från företag med 250 anställda eller fler till företag med 200 anställda eller fler. Denna förändring anges innebära att urvalet utökas med cirka 100 företag.

Taggar:

marknadsföring