Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter för företag att lämna uppgifter till statistik om industrins vattenanvändning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

En ny föreskrift med krav på industrin att lämna uppgifter om vattenanvändning till Statistiska centralbyrån (SCB) när detta begärs. Det anges att uppgifterna begäras av SCB vart femte år och avse förhållandena under närmast föregående år. Företagen som ska lämna in uppgifterna anges väljas ut med statistisk metod bland företagen inom branscherna gruv- och mineralindustri samt tillverkningsindustri samt samtliga företag inom energisektorn förutom företag aktiva inom kärnkraft och vattenkraft. Det föreslås att de användning av vatten för olika ändamål, vattenutsläpp samt kostnaden för inköpt vatten. Vidare föreslås det att uppgifterna ska lämnas elektroniskt i enlighet med de specifikationer som anges i bilaga eller blankett som tillhandahålls av SCB