Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om tjänsteföretagens kostnader för insatsvaror m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgift till statistik om tjänsteföretagens kostnader för insatsvaror och tjänster. I de föreslagna föreskrifterna anges att uppgifter ska lämnas på begäran från Statistiska centralbyrån (SCB) av företag inom elva branscher, bl.a. dataprogrammering och datakonsultverksamhet och olika former av social omsorg. En mer utförlig beskrivning ges i avsnittet om berörda företag. Uppgifterna ska lämnas av företag som valts ut genom statistiska metoder, senast den 22 maj varje år och avse förhållandena under närmast föregående kalenderår. Vilka uppgifter som ska lämnas framgår av bifogade blanketter. Vidare anges i förslaget till föreskrift att om det finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifterna får lämnas senare än den tidpunkt som anges i föreskriften.