Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om innovationsverksamhet inom företagssektorn

Statistiska centralbyrån (SCB) avser att genomföra en undersökning av innovationsverksamhet. Förslaget innebär att berörda företag ska lämna uppgifter vart annat år. De uppgifter som ska lämnas framgår av en blankett som föreskrifterna hänvisar till. Undersökningen är EU-reglerad och baseras på ett gemensamt frågeformulär som utarbetats av EU:s statistikorgan Eurostat i samarbete med medlemsländerna. Detta för att kunna göra goda jämförelser av innovationsverksamheten mellan Europas länder.