Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om lager och omsättning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om lager och omsättning. Föreskrifterna innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 av den 27 november 2019 om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik, i dess ursprungliga lydelse.

Undersökningarna om omsättning berörs enbart av en mindre ändring jämfört med nuvarande föreskrift. Ändringen avser att föreskriften hänvisar till ovan nämnda nya reglering från Eurostat.

Ändringarna i föreskrifterna avser främst sammanslagning av dagens undersökningar om lager, Industrins lager och Lagerstatistik och tjänstenäringar. Undersökningarna finns redan idag i samma föreskrift, SCB-FS 2015:4.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 30 juni 2021 då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2015:4) om uppgifter till Statistik om lager och omsättning inom tjänstenäringarna upphör att gälla.