Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om skyldigheter för företag att lämna uppgifter till it-statistik

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Statistiska centralbyråns (SCB) förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter för it-statistik och avser undersökningen It-användning i företag 2016. Det är en årlig undersökning som är gemensam för EU-länderna och omfattar företag med 10 anställda eller fler. I undersökningen efterfrågas uppgifter om företagens tillgång till och användning av informationsteknik. En del av undersökningen ställer frågor på ett särskilt tema som är olika från år till år. Temat för 2016 års undersökning anges vara big data. Förslagsställaren anger även att en modul med frågor avseende företagens kontakter med myndigheter, på efterfrågan av Näringsdepartementet, ska ingå i 2016 års undersökning. Tre av tio moduler i enkäten avseende år 2016 anges vara frivilliga (modulerna big data, kontakter med myndigheter samt it och miljö).