Yttrande över Statistiska centralbyråns remiss om förslag till föreskrift om skyldighet för företag att lämna statistik avseende forskning och utveckling inom mikroföretag

Remissen innehåller Statistiska centralbyråns (SCB) förslag på nya föreskrifter om skyldighet för företag att lämna statistik avseende forskning och utveckling (FoU) inom småföretag. Sverige har sedan 1960-talet utvecklat statistik om FoU och undersökningarna har successivt blivit mer heltäckande. Den undersökning som SCB nu ämnar genomföra, och till vilken de föreslagna föreskrifterna meddelas, avser att mäta de ekonomiska och personella resurser som satsats inom FoU under 2013 hos mikroföretag med 1-9 anställda. Enligt remissen genomför SCB sådana undersökningar till följd av EU-kommissionens genomförandeförordning nr 995/2012.

Undersökningen följer de fastlagda definitioner och riktlinjer som fastslagits i den s.k. Frascatimanualen, framtagen av OECD. Frågor som de tillfrågade företagen kommer att bli skyldiga att besvara rör bland annat:

–          Utlagd FoU

–          Egen FoU efter typ av kostnad

–          Egen FoU efter finansieringskälla

–          Egen FoU efter produktgrupp

–          Antal personer i FoU-verksamheten efter yrke

–          Antal personer i FoU-verksamheten med forskarexamen

Detta är första gången denna population undersöks och SCB planerar att fortsätta göra det med jämna mellanrum i framtiden. Enkäten besvaras via webben.

Taggar:

småföretag