Yttrande över Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Inledningsvis ska noteras att förslagets utgångspunkt är att ett institut om framtidsfullmakter kommer att införas i svensk rätt genom Ds 2014:16 Framtidsfullmakter. Det nu remitterade förslaget avser vidare att verka i samklang med de redan idag existerande reglerna om god man och förvaltarskap.

Det föreslås en ny lag om stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till hälso- och sjukvård och omsorg. Det föreslås vidare förändringar i ett stort antal lagar som finns idag samt i lagen om framtidsfullmakter och om behörighet i vissa fall för anhöriga, som föreslagits i en annan remiss. De föreslagna förändringarna innebär att personer som har fyllt 18 år men som saknar möjlighet att ta ställning i vissa frågor ska kunna företrädas. Företrädaren föreslås i första hand vara en person med framtidsfullmakt, och i andra hand närstående. Företrädaren ska rådfrågas i enskilda fall då rådgivaren bedömer att personen ”uppenbarligen” inte har förmåga att förstå, överväga alternativ, ta ställning till eller visa sin inställning i en fråga.