Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av radioaktivs avfall och utsläpp från verksamheter med öppna strålkällor

Av den upprättade konsekvensutredningen kan utläsas att ett genomförande av förslagen kommer att innebära ökade administrativa kostnader för företag. Konsekvensutredningen innehåller inte en beskrivning av alternativa lösningar och inte heller en uppskattning av kostnadsökningens storlek. Regelrådet avstyrker därför att föreskrifterna införs och finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.