Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter och allmänna råd om torkning med mikrovågor

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om torkning med mikrovågor. Den metod för torkning som förslaget reglerar används inom sanering av fukt och vattenskador där byggnadsmaterial snabbt måste torkas. Förlaget innebär bl.a. att obligatorisk tillståndsplikt införs för de företag som utför torkning och att anmälningsplikten vid varje enskilt torkningstillfälle slopas. Vidare föreslås att kontrollmätningar vid torkningsuppdrag ska utföras i större omfattning och att nya krav på säkerhetsmässig utrustning av torkaggregat ska införas. Förslagets huvudsyfte är att höja strålsäkerhetsnivån vid den aktuella torkningsmetoden då strålkällorna som används kan utgöra fara för människor och djur. Vidare syftar förslaget till att underlätta tillsyn och att förtydliga nu gällande regelverk.